Field trip to Gangaikonda Cholapuram – VII on 22.7.18

 • 6b64bc0a-04ef-4b83-b866-d6c2c010935a
 • 7b9f1730-c25f-412b-bcc4-f5f9167dfa0d
 • 7dea1f43-2c62-4501-a64e-4fa0194e3c80
 • 9a291db2-0813-43b6-8759-41ee673dba03
 • 9dd167e6-d28a-4615-b364-04756c96ed5e
 • 30d313a1-2ddd-456a-ae74-f88c48e1cc58
 • 38dd69b1-9bed-4014-9415-c5fbd4adeaf9
 • 83b433da-95c4-4ddd-b77b-42cc2ff48bdc
 • 97ac4dd7-d684-447f-995b-87863375c068
 • 6374c066-df78-4f82-96ea-4c1c3479a8d4
 • 9652c7a6-9b9a-4b07-a4bd-8cdedae6d8f6
 • 13812deb-2f39-4a40-8827-a84c53a35551
 • 98149cc2-196f-41cf-91fd-7580ac0f11c6
 • 48982409-906e-434e-a5fc-52fc879969db
 • a9d9b822-add2-4b37-be0b-09eee5104c9d
 • b26aa740-6f8c-4b5b-ae3a-28b7c0bbc1f2
 • c81db3e5-20ee-4294-8f04-a834bfc56601
 • d91fd1b3-5970-4131-8195-6bc93e1f894a
 • db2459e8-b6d5-452e-9685-82acfe81a0be
 • deefb26b-d9d3-414c-beb8-c13fd2acb692
 • ecbd4b3b-147a-4d15-af44-5b6292b3bb42

 • Date:Jul 2018
 • Labeled: